Als ondernemer komt er tijdens een echtscheiding veel op u af. Los van het emotionele stuk dat bij iedereen speelt, zullen er ook zorgen en onzekerheden zijn over de financiële afwikkeling en wat de gevolgen zullen zijn voor uw onderneming. Het is goed om te weten dat ons kantoor gespecialiseerd is in echtscheidingen voor ondernemers en dat we helder voor ogen hebben wat er allemaal bij komt kijken. Uw echtscheiding is hierdoor bij ons in goede handen en kunt u uw aandacht gericht houden op uw onderneming.

Ik heb een aantal zaken op een rij gezet die een rol spelen bij een scheiding van een ondernemer. Tijdens een gesprek op kantoor kan ik uiteraard dieper op uw specifieke situatie ingaan en meer concrete informatie en adviezen geven.

Alimentatie

Bij ondernemers is de alimentatie minder makkelijk vast te stellen dan bij iemand in loondienst. Er kan namelijk discussie ontstaan over de hoogte van het inkomen. Een ondernemer heeft -anders dan iemand in loondienst- vaak ruimte om zijn salaris bij te stellen en/of zichzelf winst uit te keren.

Bij een eenmanszaak en V.O.F. wordt er normaliter rekening gehouden met de gemiddelde winst uit de onderneming van de afgelopen drie jaar en moet er een prognose worden gemaakt om te bezien wat de te verwachten winst is voor de toekomst. Mocht er sprake zijn van een onregelmatige omzet (in verband met kortdurende opdrachten bijvoorbeeld) dan kan het ook zijn dat er -mits daarop een beroep wordt gedaan- rekening gehouden wordt met een stukje reservering van de winst binnen de onderneming. Dit om de continuïteit van de onderneming niet in het gedrang te laten komen als er even geen omzet gemaakt kan worden.

Als er sprake is van een bv wordt er wel een bepaald salaris uitgekeerd aan de DGA. Maar als er in het verleden dividend werd uitgekeerd of als er overduidelijk ruimte is voor dividenduitkeringen (opgepotte winst), dan kan het zijn dat er ook rekening gehouden wordt met een bepaald bedrag aan dividend voor de betaling van de alimentatie in de toekomst.

Samen een onderneming 

Als er samen een onderneming wordt gedreven is het de vraag of de onderneming samen voortgezet kan worden. Vaak is dit niet het geval en wordt de onderneming door één van beide partners voortgezet. In dat geval moet de waarde van de onderneming worden vastgesteld. De partner die de onderneming verlaat heeft namelijk recht op zijn deel van de waarde.

De onderneming is van één van de partners

Heeft één van beide partner een onderneming? Dan is het van belang om te weten of u in gemeenschap van goederen bent getrouwd of onder huwelijkse voorwaarden. Bij een gemeenschap van goederen heeft uw ex-partner in beginsel recht op de helft van de waarde van de onderneming.

Als er sprake is van huwelijkse voorwaarden is het de vraag wat er in de huwelijkse voorwaarden is overeengenomen. Is er sprake van zogenaamde ‘koude uitsluiting’ dan kan de partner in beginsel geen aanspraak maken op de waarde van de onderneming. Behalve als er sprake is van een periodiek of finaal verrekenbeding; dan zal in de meeste gevallen de waarde van de onderneming verrekend moeten worden. Of die verrekening van toepassing is en in welke mate, dient per situatie bezien te worden.

Waardering onderneming

Over de waarde van de onderneming of de aandelen van de BV zal advies ingewonnen moeten worden bij een gespecialiseerde accountant of valuator. Binnen ons netwerk hebben wij kantoren die zich hierop toegelegd hebben en waar wij een goede samenwerking mee hebben.

Als er sprake is van een eenmanszaak of een relatief kleine onderneming, kan de waardering van de onderneming vaak in onderling overleg plaatsvinden. De eigen accountant kan hiervoor gevraagd worden, aangezien deze volledig op de hoogte is van alles wat er speelt binnen de onderneming en partijen vaak goed kent. Eventueel zou de andere partner (de niet-ondernemer of degene die uit de onderneming stapt) ook nog een onafhankelijke accountant kunnen inschakelen voor een second opinion.

De waarde van een grote onderneming of van aandelen van een BV is minder eenvoudig vast te stellen. Er zijn verschillende waarderingsmethodes die gebruikt worden om de waarde te bepalen, afhankelijk van de grootte van het bedrijf. De accountant of valuator kan hierover bij aanvang van de werkzaamheden adviseren c.q. overleggen.

Bij het vaststellen van de waarde van de onderneming/de aandelen moet ook rekening gehouden worden met de continuïteit van de onderneming. Als de waarde zo hoog wordt vastgesteld, dat de onderneming in gevaar komt als deze uitbetaald moet worden aan de ex-partner, kan het zijn dat de ondernemer failliet gaat. En daar heeft niemand belang bij, ook de ex-partner niet. In dat geval kan de ondernemer die ook kinder- en partneralimentatie moet betalen, deze niet meer voldoen. Het is dan ook belangrijk dat de waarde op een redelijke wijze wordt vastgesteld zodat er een totaalpakket aan afspraken komt, waarmee beide partijen een fijne nieuwe toekomst tegemoet kunnen gaan.

 

Ons kantoor heeft veel ervaring met echtscheiding van ondernemers en de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.  Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u kennismaken, dan kunt u contact met mij opnemen via skrotzki@nieuw.sbc-advocaten.nl.  

Blogs

Gerelateerd