Ouderdomspensioen

Pensioenverevening betekent het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, bij helfte wordt gedeeld bij de echtscheiding. Dit is vastgelegd in de wet en daarvan kan bij echtscheiding worden afgeweken als beide partijen het daarover eens zijn of als dit al in de huwelijkse voorwaarden is overeengekomen. U kunt er dan bijvoorbeeld ook voor kiezen om niet te verevenen of conversie toe te passen.

Bij pensioenverevening wordt het tijdens de huwelijkse periode opgebouwde pensioen, zodra degene die het pensioen heeft opgebouwd de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, over beide ex-echtgenoten verdeeld. Dit is de standaard regeling. Het pensioenfonds waarbij het pensioen is opgebouwd, betaalt vanaf pensionering een deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks aan de andere partner. Dat stopt bij overlijden van de ontvangende partner. Wat er dan overblijft, komt weer ten goede aan degene die het pensioen heeft opgebouwd.

Van het vereven kan worden afgezien door één partner of door beide (over en weer). Dit wordt vaak gedaan als onderdeel van een totaalpakket aan afspraken.

Bij conversie wordt het ouderdomspensioen direct na de echtscheiding definitief gesplitst en beide partners krijgen ieder een eigen pensioenaanspraak bij het pensioenfonds. Na conversie ontvangt elke partner dus een eigen ouderdomspensioen van het pensioenfonds zodra hij of zij zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Deze pensioenaanspraken zijn dan onafhankelijk van elkaar en worden niet beïnvloed door het ingaan van het pensioen van de andere partner of het overlijden van de andere partner.

 Het belangrijkste verschil tussen verevening en conversie is dat verevening een verdeling van het pensioen inhoudt op het moment van pensionering van de ene partner, waarbij het pensioenfonds het pensioen uitbetaalt aan de andere partner. Bij conversie wordt het pensioen daarentegen omgezet in twee afzonderlijke pensioenaanspraken, zodat elke partner na pensionering een eigen pensioenuitkering ontvangt.

Als beide partners er de voorkeur aan geven om volledige financiële onafhankelijk van elkaar te zijn na de echtscheiding, kan conversie een goede keuze zijn. Door het pensioen volledig te splitsen, heeft elke partner volledige controle over zijn of haar eigen pensioenaanspraak en kan de ontvangende partner direct een eigen pensioenuitkering ontvangen zodra hij of zij zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, zonder afhankelijk te zijn van de pensioendatum van de andere partner.

Een groot nadeel is wel dat, als de conversie is toegepast en het pensioen is eenmaal gesplitst, bij overlijden van de ene partner, dat deel van het pensioen verloren gaat. Dat komt dus niet terug bij de andere partner.

Verevening of conversie van ouderdomspensioen is alleen aan de orde bij huwelijk en geregistreerd partnerschap en dus niet als u heeft samengewoond.

Nabestaandenpensioen

Na de echtscheiding behoudt u beide ook het recht op elkaars nabestaandenpensioen. Na de echtscheiding wordt dit bijzonder partnerpensioen genoemd. De opbouw van het bijzonder partnerpensioen stopt op het moment van scheiden. De al opgebouwde waarde wordt premievrij bewaard voor de andere partner. Dit nabestaandenpensioen wordt uitgekeerd bij overlijden van de ex-partner en daarvan kan ook afstand gedaan worden. Als dat gebeurt vóórdat de partners met pensioen zijn gegaan, wordt dat nabestaandepensioen toegevoegd aan het ouderdomspensioen van de partner die het heeft opgebouwd. Echter, een uitkering vanuit het nabestaandenpensioen kan best een aardig bedrag zijn, dus over afstand zal goed nagedacht moeten worden.

Ook bij samenwoning kan het zo zijn dat er bijzonder partnerpensioen voor elkaar is opgebouwd. Denk dus ook na het beëindigen van de samenwoning over wat er met dit opgebouwde nabestaandenpensioen moet gebeuren en leg dat goed vast.

U mag samen bepalen of de aanspraak op elkaars bijzonder partnerpensioen in stand blijft, dan wel of daar afstand van wordt gedaan. Wij adviseren u daar graag over.