Uitspraak Hoge Raad: IACK bij co-ouderschap wordt soepeler toegepast. Beide ouders vaker recht op inkomensafhankelijk combinatiekorting bij co-ouderschap.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
De inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) is een heffingskorting waar u als werkende alleenstaande ouder of minstverdienende partner aanspraak op kunt maken wanneer u de zorg heeft over een kind van jonger dan 12 jaar. Ook wanneer uw kind bij u verblijft op basis van een co-ouderschapsregeling, maar niet bij u staat ingeschreven, kunt u mogelijk aanspraak maken op de IACK. Voorheen gold hiervoor een strikte maatstaf: beide ouders moesten de zorg voor de kinderen gelijkelijk verdelen. Hieraan werd voldaan als een kind ten minste 3 tot 3,5 halve dag per week verblijft bij ieder van de ouders verbleef. Een recente uitspraak van de Hoge Raad brengt daar echter verandering in.

Verdeling van de zorg
Een man wendde zich tot de rechtbank en daarna ook tot het gerechtshof met de volgende kwestie. Hij was met zijn ex-partner een zorgregeling overeengekomen waarbij zijn dochter op basis van een tweewekelijks schema afwisselend bij hem en haar moeder verbleef, maar bij haar moeder stond ingeschreven. In de ene week verbleef zijn dochter 5 dagen bij hem, maar in de andere week slechts één dag. De man vroeg in zijn belastingaangifte om toepassing van de IACK, maar dat werd hem door de inspecteur geweigerd. In de tweede week verbleef zijn dochter immers maar één dag bij hem en dat voldeed volgens de inspecteur niet aan de eis van ‘doorgaans 3 dagen per week.

Hoge Raad
Uiteindelijk stelde de man cassatie in bij de Hoge Raad. Bij uitspraak van 13 maart 2020 oordeelde de Hoge Raad dat de IACK bij co-ouderschap soepeler moet worden toegepast. De zorgregeling van de man voldeed aan de eis dat beide ouders de zorg voor de dochter gelijk verdeelden; gerekend over twee weken hadden zij immers ieder 7 dagen de zorg over de dochter. De vader heeft daarmee recht op de IACK.

Conclusie
Heeft u met uw ex-partner een co-ouderschapsregeling waarbij de zorg niet per week precies 50/50 verdeeld wordt, maar gemiddeld gezien verblijft uw kind wel de helft van de tijd bij u, waardoor de zorg alsnog gelijkelijk wordt verdeeld? Dan kunt u recht hebben op toepassing van de IACK. Daar dient dan ook bij de berekening van de alimentatieberekening rekening mee gehouden te worden.

Wees erop bedacht dat de belastingdienst controleert of de zorgregeling voldoet aan de voorwaarden. We raden u daarom aan om de afspraken omtrent de zorgregeling goed vast te leggen, bijvoorbeeld in een ouderschapsplan, zodat ook aan de belastingdienst kan worden aangetoond wat de geldende zorgregeling is.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een ouderschapsplan, of heeft u andere vragen met betrekking tot een familie- of erfrechtkwestie, dan kunt u contact opnemen voor advies. Wij zijn bereikbaar op 0475-747 238 of via info@nieuw.sbc-advocaten.nl.

Blogs

Gerelateerd