Afkoop van partneralimentatie: waar moet u op letten en waarom kiezen voor afkoop?

Afkoop van partneralimentatie: waar moet u op letten en waarom kiezen voor afkoop?

Partneralimentatie wordt vaak gezien als een langslepende last die beide ex-partners nog met elkaar verbonden houdt. In veel gevallen is het afkopen van deze partneralimentatie een optie. Het heeft een aantal voor- maar ook een aantal nadelen. Zowel op persoonlijk en emotioneel vlak als in financieel en fiscaal opzicht.

Afkoop van alimentatie is alleen mogelijk bij partneralimentatie, dus niet bij kinderalimentatie. Die moet altijd betaald worden tot het kind 18 jaar is en vervolgens gaat dat over in een bijdrage in de kosten van studie en levensonderhoud (tot een kind 21 jaar oud is).

Waar moet u op letten

Voor de ontvanger of alimentatiegerechtigde geldt dat een afkoopsom van partneralimentatie fiscaal wordt belast, net zoals ‘normale’ maandelijks te ontvangen partneralimentatie. Dat is dus in één jaar een groot bedrag aan inkomstenbelasting en premie ZVW waar rekening mee gehouden moet worden. Bovendien zal door de verhoging van het inkomen in het jaar van ontvangst, ook het verzamelinkomen toenemen en zal het recht op toeslagen (kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of zorgtoeslag) aanzienlijk lager worden of zelfs in zijn geheel komen te vervallen. Indien daarmee geen rekening wordt gehouden, kan het voorkomen dat er toeslagen terugbetaald moeten worden.

Aandachtspunt hierbij is dat ook het gedeelte van de afkoopsom dat op een andere manier dan via een geldelijke betaling wordt gezien als belaste partneralimentatie. Een voorbeeld hiervan is de overwaarde op de gezamenlijke woning die wordt gebruikt om een (gedeelte van de) afkoop te financieren.

Voor de betaler of alimentatieplichtige is de betaalde afkoopsom fiscaal aftrekbaar. Let erop dat de afkoopsom pas ná het inschrijven van de echtscheiding in de registers van de burgerlijke stand aan de ex-echtgenoot betaald wordt. Gebeurt dit niet (dus te vroeg) dan kan dat tot gevolg hebben dat de afkoopsom wél belast is bij de alimentatiegerechtigde, maar niet aftrekbaar is voor de alimentatieplichtige.

Netto afkoop is mogelijk

De fiscale en financiële nadelen van een afkoopsom zijn grotendeels te voorkomen door in het jaar van ontbinding van het huwelijk te kiezen voor voljaarspartnerschap. Hiervoor moeten de ex-echtgenoten in het jaar van de scheiding als fiscale partners een gezamenlijke belastingaangifte doen. Simpel gezegd vallen dan de aftrekpost (voor de betaler) en de verschuldigde heffing (voor de ontvanger) tegen elkaar weg. Het eindresultaat is een netto afkoop.

Indien de alimentatieplichtige niet de mogelijkheid heeft om de afkoopsom van de partneralimentatie in één keer te voldoen, maar dat in termijnen wil doen, kan er toch gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid van een netto afkoop. De volledige afkoopsom wordt in het jaar van echtscheiding opgegeven en de ex-partners sluiten vervolgens over het deel dat de alimentatieplichtige nog verschuldigd is, een overeenkomst van geldlening.

Twee aandachtspunten bij de netto afkoop:

  • tot 2019 was het beschreven systeem relatief makkelijk uitvoerbaar. Vanaf 1 januari 2020 is echter de afbouw van fiscale aftrekbaarheid van de partneralimentatie in gang gezet, wat met name van toepassing is bij de betaler met een hoog inkomen (> € 68.500,00). De afbouw ziet er als volgt uit: 2020: 46%, 2021: 43%, 2022: 40%, 2023: 37,05%. Hierdoor krijgt men dus de situatie dat er wellicht minder aftrek genoten kan worden door de betaler dan dat er heffing moet worden voldaan door de ontvanger. Vanaf 2020 is het uitvoeren van een netto afkoop dus maatwerk en zal er goed berekend moeten worden wat het kost en wat het oplevert voor beide partijen;
  • de aftrek van de betaler die overgeheveld kan worden naar de ontvanger, waarmee deze de heffing over de partneralimentatie kan voldoen, betreft alleen het gedeelte van de inkomstenbelasting. Over de ontvangen partneralimentatie is daarnaast nog de bijdrage ZVW verschuldigd. Eventueel kan voor dat onderdeel nog een aanvullende afspraak worden gemaakt, om ook die heffing gelijk te verdelen over partijen.
Juiste begeleiding en zorgvuldige vastlegging van de afspraken

De afkoop van partneralimentatie dient goed begeleid te worden en dient daarnaast ook zorgvuldig te worden vastgelegd in het convenant. Dit om nadelige fiscale gevolgen te voorkomen en om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van de fiscale mogelijkheden (netto afkoop).

Voor de afkoop van partneralimentatie is goede timing ook van belang. Het is daarom wenselijk dat u goed en tijdig geadviseerd wordt hierover. Deze mogelijkheid, zoals zoveel fiscale constructies in echtscheidingssituaties, kan alleen benut worden wanneer echtgenoten met elkaar in overleg zijn en dit samen overeenkomen. Een rechter kan bijvoorbeeld geen afkoopsom opleggen.

Wederom een voorbeeld waarom scheidingen die in goed overleg worden geregeld, middels mediation of overleg tussen gespecialiseerde familierechtadvocaten, financieel een groot voordeel hebben.

Waarom kiezen voor afkoop

Er zijn verschillende redenen te noemen om voor afkoop te kiezen. Het grote voordeel is dat de alimentatieplichtige in één keer van zijn of haar verplichting af is en hierdoor ook emotioneel minder verbonden is met de ex-partner.

Daar komt bij dat, doordat de alimentatiegerechtigde de alimentatie ineens ontvangt, deze in veel gevallen akkoord gaat met een bedrag dat lager is dan de volledige betalingsverplichting zou zijn (gekeken naar de wettelijke termijn van de alimentatieverplichting).

Uiteraard zijn er ook nadelen verbonden aan afkoop; als de alimentatiegerechtigde bijvoorbeeld al snel een nieuwe relatie krijgt en gaat samenwonen, dan kan het zijn dat er door afkoop achteraf gezien teveel betaald is. Want wettelijk gezien eindigt bij samenwoning de alimentatieverplichting per direct. Dit risico zal ingecalculeerd moeten worden in de overweging om van afkoop van partneralimentatie gebruik te maken.

Wilt u weten of het afkopen van partneralimentatie voor u tot de mogelijkheden behoort en hoe dat er dan uit zou komen te zien? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij begeleiden u hier graag bij.

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Fabel: bij co-ouderschap geen kinderalimentatie

Co-ouderschap

Gaan u en uw partner uit elkaar, dan zullen er afspraken gemaakt moeten worden ten aanzien van de kinderen. Op welk adres zij ingeschreven worden en wanneer zij bij welke ouder verblijven. Eén van de mogelijkheden is co-ouderschap, wat inhoudt dat de kinderen ongeveer evenveel tijd bij iedere ouder doorbrengen en dat de zorg- en opvoedtaken gelijkmatig worden verdeeld.

Vaak wordt gedacht dat er bij co-ouderschap geen kinderalimentatie betaald hoeft te worden. Dat is echter een fabel! Ook in het geval van co-ouderschap kan het zijn dat de ouder met het hoogste inkomen kinderalimentatie moet betalen aan de andere ouder. Hoe dat precies zit, leggen we u in deze blog uit.

Gelijke levensstandaard in beide huishoudens

Bij de berekening van kinderalimentatie is het uitgangspunt dat de situatie voor de kinderen zo min mogelijk verandert na de breuk tussen hun ouders. Dat betekent ook dat er in beide huishoudens genoeg financiële ruimte moet zijn om de kinderen die gelijke levensstandaard te kunnen bieden. Daarvoor heeft de ene ouder vaak de hulp nodig van de andere ouder, in de vorm van kinderalimentatie.

Hoe hoog de kinderalimentatie is, hangt uiteraard af van de situatie. Niet enkel het inkomen van beide ouders is daarvoor van belang, maar bijvoorbeeld ook de afspraken over hoe de kosten van de kinderen worden verdeeld. Beide ouders voldoen al de verblijfskosten van de kinderen wanneer zij bij hen verblijven (kosten van inwoning zoals eten, drinken en energiekosten) zodat daar genoeg budget voor zal moeten zijn. Daarnaast is ook van belang op welke wijze de verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen (zoals kleding, schoolgeld, sportcontributies) worden voldaan.

Alle kosten van de kinderen worden naar rato van het inkomen (de draagkracht) van beide ouders voldaan. Hierdoor kan het zijn dat de ene ouder een bijdrage aan de ander dient te voldoen.

U kunt er ook voor kiezen om een kindrekening (gezamenlijke bankrekening) te openen om alle verblijfsoverstijgende kosten van de kinderen van te kunnen voldoen. Ook daarbij geldt dat de inleg op de rekening bij co-ouderschap niet altijd gelijk is, omdat de kosten naar rato van het inkomen (de draagkracht)  van beide ouders wordt voldaan.

Het is verstandig om voor de berekening van kinderalimentatie een specialist in te schakelen. Op die manier weet u zeker dat er een eerlijk bedrag wordt afgesproken en dat geen van partijen (of de kinderen) tekort wordt gedaan.

Bent u op zoek naar een specialist om u hierbij te helpen, of heeft u hulp en/of advies nodig ten aanzien van een familie- of erfrechtkwestie, neem dan contact met ons op via 0475-747 238 of via info@sbc-advocaten.nl.

Scheiden tijdens corona

Scheiden tijdens de coronacrisis, kan dat?

Overweegt u om uit elkaar te gaan, maar weet u niet wat er tijdens de coronacrisis mogelijk is of waar u rekening mee moet houden?  Graag scheppen we hier duidelijkheid over.

De regering heeft aangekondigd dat de ‘intelligente lockdown’ langzaam wordt afgebouwd zolang de ziektecijfers dit toelaten. Iedereen bereidt zich voor op de nieuwe 1,5 m samenleving. Ook wij zijn werkzaam op kantoor en houden daarbij de richtlijnen van het RIVM in acht. Het is derhalve mogelijk om een afspraak om kantoor in te plannen.

Advocaat of mediator

Het scheidingstraject is niet anders dan voor de coronacrisis . Er is een mogelijkheid om samen naar een mediator te gaan. Deze gaat voor jullie beiden alles regelen.

Heeft u liever een advocaat die alleen voor uw belangen opkomt dan is dat ook mogelijk. Ook in dit laatste geval zullen wij eerst in onderling overleg proberen om tot gezamenlijke afspraken te komen.

Ons kantoor biedt beide mogelijkheden aan.

Rechtbank

Vanwege de coronacrisis is de werkwijze bij de rechtbank enigszins veranderd. De schriftelijke procedures lopen gewoon door en voor spoedeisende procedures wordt een telefonische hoorzitting ingepland. In niet-spoedeisende procedures wordt aan partijen de keuze gegeven om de zaak zonder zitting af te handelen of te wachten op heropening van de rechtbank.

Indien jullie in onderling overleg tot overeenstemming komen kan een echtscheidingsprocedure bij de rechtbank volledig schriftelijk worden afgehandeld. En dat betekent dat de echtscheiding dus gewoon op korte termijn afgehandeld kan worden.

Is het niet mogelijk om in onderling overleg tot overeenstemming te komen dan zal er een eenzijdig verzoek tot echtscheiding worden ingediend. Deze procedure zal iets meer tijd in beslag nemen, maar de verwachting is dat -tegen de tijd dat er normaliter een zitting ingepland zou gaan worden- de rechtbanken weer heropend zijn.

Wat moet er geregeld worden?

Kinderen

Voor de kinderen zal een ouderschapsplan opgesteld moeten worden. Hier worden o.a. de afspraken over de omgang en kinderalimentatie vastgelegd. Het kan zijn dat één of beide ouders tijdelijk een lager inkomen heeft vanwege de coronacrisis . In dat geval is het extra belangrijk om u te laten begeleiden door een deskundige advocaat of mediator om goede afspraken te maken. Het is bijvoorbeeld mogelijk om tijdelijk andere afspraken te maken over de alimentatie, die voor beide ouders haalbaar zijn. Daarnaast kunnen er afspraken gemaakt worden voor de situatie waarin de inkomsten weer zijn hersteld.

Dit geldt uiteraard ook bij het maken van afspraken over partneralimentatie.

Woning

De coronacrisis lijkt nog weinig invloed te hebben op de woningmarkt. De huizenprijzen blijven hoog en de rente laag. De verkoop van woningen blijft dus goed doorlopen.

Vaak wil één van beide partijen de woning echter zelf overnemen. Wij werken nauw samen met hypotheekadviseurs en makelaars zodat wij snel duidelijkheid kunnen geven over de mogelijkheden van overname van de woning. Als een overname niet mogelijk is zal de woning verkocht worden.

Is de overname van de woning vanwege de coronacrisis niet mogelijk dan kunnen er aanvullende afspraken worden gemaakt, door bijvoorbeeld de betreffende partner wat meer tijd te geven om de woning over te nemen. Vanwege de fiscale gevolgen hiervan, is het van belang om hier goede afspraken over te maken.

Naast afspraken over de kinderen, de alimentatie en de woning dienen er goede afspraken te worden gemaakt over:

  • verdeling van overig vermogen, zoals spaargeld, kapitaalverzekeringen, inboedel, etc., waarbij het van belang is of er sprake is van een gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden;
  • afspraken over de onderneming;
  • wel of geen pensioenverevening.

Ons kantoor is gespecialiseerd in familie- en erfrecht. Indien u te maken heeft met een verbreking van de relatie, echtscheiding, omgang of alimentatie, dan kunt u contact met ons opnemen voor advies. Wij zullen u  met onze kennis en ervaring op de juiste wijze begeleiden in deze voor u turbulente en emotionele periode. Wij zijn gewoon bereikbaar op 0475-747 238 of via info@sbc-advocaten.nl.

Ik wil scheiden; welke hulp schakel ik in?